HUDCELLERNAS FUNKTIONER

 

Vad har Hudcellen för Funktion?

 

För att förstå hur AHA-syrorna kan påverka cellerna så förklarats här hudcellens funktion

 

Cellen är en av de mest grundläggande enheterna i livet. Det finns miljontals olika sorters celler. Det finns celler som bara fungerar som delar av en större organism, som till exempel cellerna som skapar den mänskliga kroppen. Cellen är den minsta enheten i varukroppar, i vår kropp finnslijämceller, hudceller, leverceller, magceller, etc.

 

Alla dessa celler har unika funktioner och egenskaper, men de har även likheter. Alla celler har en yttre del som kallas plasmamembran och som skyddar den från omgivningen. Inuti cellmembranet finns de fungerande delarna av cellen. I cellens mitt finns cellkärnan. Cellkärnan innehåller cellens DNA, den genetiska kod som samordnar proteinsyntesen. Förutom cellkärnan finns det många organeller inuti cellen – små strukturer som hjälper till att utföra cellens dagliga operationer. En av de viktiga organellerna i cellen är mitokondrien. Mitokondrier kallas ofta cellens kraftverk, för många av reaktionerna som producerar energi sker just i mitokondrierna.

 

De Tre Grunläggande enheterna

 

1. CELLMEMBRANET

 

Cellmembranet reglerar vattnets, näringsämnenas och avfallsprodukternas rörelser in i och ut ur cellen. Detta sker enligt olika metoder: A) Aktiv transport: Transportprocess som utförs av membranets proteiner. B) Passiv transport: Cirkulationsprocess genom membranet.

 

AQP3: Grundläggande del av membranet – 13 sorters aquaporiner har identifierats i den mänskliga kroppen. Vissa styr vattentransporten (aquaporiner) medan andra släpper igenom vatten och glycerol (aquaglyceroporiner). Den aquaponn som finns i huden är AQP-3 som tillhör aquaglyceroporin-gruppen. AQP-3 (aquaporiner) är proteiner i plasmamembranet som ansvarar for transport av vatten in i och ut ur cellen. AQP-3 finns i alla de epidermala lagren från det basala hudlagret upp till det granulära lagret strax under stratum corneum, där de upphör att existera. Deras distribution är också beroende av vattnet cellen innehåller. Det basala lagret innehåller 75% vatten, medan stratum corneum innehåller mellan 10-15%.

 

Syret – Syre är viktigt för alla aeroba organismer, eftersom ioennm cellmembranet via en enkel diffusionsprocess igenom cellmembranet via en enkel diffusionsprocess eller cirkulation och används slutligen för att producera energi i mitokondrierna. Brist på syre orsakar olika problem, där ett av de mest påtagliga är att huden åldras i förtid. Genom att öka flödet av syre till hudens celler förbättrar möjligheten att skapa en välmående miljö, vilket resulterar i ett på alla sätt friskare utseende. Ökningen av cellandning i huden ger vitalitet och lyster samt stärker även försvaret mot yttre negativ påverkan.

 

2. MITOKONDRIERNA

 

En mitokondrie (singular av mitokondrier) är en del som ingår i varje cell i kroppen och som innehåller genetiskt material. Mitokondrier är ansvariga för behandling av syre och för förvandlingen av ämnen i maten vi äter till energi, för att cellerna ska fungera optimalt. Mitokondrier producerar energi i form av adenosintrifosfat (ATP), som sedan transporteras till cellens cytoplasma för att användas i samband med ett antal cellfunktioner. Mitokondrierna är nära besläktade med cellernas åldrande. Under cellandningen skapas ämnen som skadar mitokondrierna. Dessa ämnen kallas fria radikaler eller reaktiva syreämnen som superoxid, väteperoxid eller hydroxyl. Fria radikaler påverkar mitokondrierna genom att skapa ett negativt feedbacksystem och producera ännu mer fria radikaler. Huvuddelen av dessa fria radikaler neutraliseras av antioxidantsystemet i cellen, dock inte totalt, varför mitokondrierna åldras. I samband med detta minska mitokondriemas kapacietet att sköta cellandningen och bibehålla ATP. Detta i sin tur får cellen att förlora vitala funktioner, något som resulterar i apoptos, mer känt som programmerad celldöd (PCD).

 

3. CELLKÄRNAN

 

I mitten av cellen finns cellkärnan. När cellen är i viloläge, finns det något som heter kromatin i cellkärnan. Kromatin består av DNA, RNA och kämproteiner. DNA och RNA är nukleinsyror inuti cellen. När cellen ska dela sig, blir kromatinet mycket kompakt. Det kondenseras. När ^ kromatinet dras ihop, kan man se kromosomema och i slutet av varje kromosom finns så kallade t®10^6^, Dessa telomerer har en speciell struktur som hindrar dem från att bindas samman med ändarna på andra kromosomer. De spelar en viktig roll vid bevarandet av kromosomer genom att de skyddar kodbärande DNA från enzymatisk aktivitet och från skada. Telomererna bidrar till att upprätthålla kromosomernas stabilitet. Det när man ska förutsoå ålder. De funqerar som en biolog när man ska förutspå ålder. De fungerar som en biologisk klocka. Varje gång en cell reproduceras, kortas dess telomerer på grund av det faktum att enzymet DNApolymeras^inte kopierar DNA-kedjan hela vägen ut till änden. När telomererna blir kortare, förlorar cellerna sin förmåga att dela sig, förnyelsen av hudvävnad avtar och åldrandet påbörjas.

 

Tillbaka...

HUDCELLERNAS FUNKTIONER

Mandelic Acid

Copyright © Weshift.se